Gratis verzending vanaf €50 (NL+BE)

Algemene voorwaarden!

DEFINITIES
IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
TOEPASSELIJKHEID
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
HET AANBOD
DE PRIJS / VERZENDKOSTEN
BETALING
LEVERING
RETOURNEREN EN HEROEPINGSRECHT
EIGENDOMSVOORBEHOUD
GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID
OVERMACHT
INTELLECTUELE EIGENDOM
PRIVACY
TOEPASSELIJK RECHT
GESCHILLEN
BEDRIJFSINFORMATIE
AFWIJKINGEN

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met vibeboutique.nl;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door vibeboutique.nl georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst,
zonder dat consument en vibeboutique.nl gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingrecht;

Herroepingrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag.

2. IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

Naam ondernemer: vibeboutique.nl

Vestigingsadres:
Touwslagersbaan 11
6602 AH Wijchen

Telefoonnummer: +31 6 18825477
WhatsApp nummer: +31 6 18825477

Bereikbaarheid:
Van maandag t/m vrijdag vanaf 10.00 uur tot 17.00 uur

E-mailadres: info@vibeboutique.nl
KvK-nummer: 68657196
Btw-nummer: NL857538615B01
IBAN: NL92 ABNA 0579 0998 65

3. TOEPASSELIJKHEID

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbod van vibeboutique.nl in haar webwinkel en op alle tussen de consument en vibeboutique.nl aangegane overeenkomsten op afstand. Door te bestellen in de webwinkel, accepteert de consument de Algemene Voorwaarden.

Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde producten.

4. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de consument het aanbod van vibeboutique.nl langs elektronische weg heeft aanvaard.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt vibeboutique.nl onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Vibeboutique.nl treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch betaalt, zal vibeboutique.nl daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Vibeboutique.nl kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien vibeboutique.nl op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren.

Het staat vibeboutique.nl vrij om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. Deze keuze ligt geheel bij vibeboutique.nl en zij hoeft deze niet te motiveren. Indien vibeboutique.nl een bestelling of aanvraag weigert, deelt vibeboutique.nl dit onmiddellijk mee aan de consument.

5. HET AANBOD

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als vibeboutique.nl gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden vibeboutique.nl niet.

De website bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs.

6. DE PRIJS/ VERZENDKOSTEN

De prijzen op het moment van bestelling van een product zijn van toepassing. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.

De prijzen die in de webshop worden genoemd zijn exclusief verzendkosten. Bij bestellingen met een afleveradres binnen Nederland wordt €4,95 in rekening gebracht bij bestellingen onder de €50. Voor bestellingen met een afleveradres buiten Nederland dien je eerst contact op te nemen met vibeboutique.nl

Douane, heffingen en belastingen
1. De klant is er verantwoordelijk voor te zorgen dat het product wettig kan worden geïmporteerd in het land van bestemming. Wanneer wordt besteld bij vibeboutique.nl, is de ontvanger de geregistreerde importeur die aan de wetten en voorschriften van het land van bestemming moet voldoen. Het land van bestemming kan worden onderworpen aan importbelastingen, douanerechten en heffingen voor orders die worden verzonden naar landen buiten de Europese Unie. De ontvanger van een internationale zending kan worden onderworpen aan dergelijke importbelastingen, douanerechten en heffingen, die worden geheven zodra een zending het land van bestemming bereikt. Aanvullende kosten voor in- en uitklaring worden gedragen door de ontvanger; vibeboutique.nl heeft geen controle over deze kosten en kan niet voorspellen hoeveel deze zullen bedragen.
2. Om te voorkomen dat de klant wordt geconfronteerd met onverwachte kosten, adviseert vibeboutique.nl de klant contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor en te informeren naar de huidige kosten, alvorens een bestelling te plaatsen.

7. BETALING

Bij bestellingen via de webwinkel kan via iDEAL en creditcard worden betaald.

vibeboutique.nl kan de betalingsmogelijkheden uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen dan in ieder geval kenbaar worden gemaakt via de internetsite.

In het geval dat met vibeboutique.nl een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de consument in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

In het geval dat voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Vibeboutique.nl is geen partij in de relatie tussen de consument en de kaartuitgever.

Ten laste van de consument komen alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, hieronder mede begrepen incassokosten, die vibeboutique.nl als gevolg van niet nakoming door de consument van diens (betalings)verplichtingen zal maken.

In geval van niet tijdige betaling is vibeboutique.nl bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de consument zijn betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten als bedoeld in artikel 6.4 daaronder begrepen.

8. LEVERING

Vibeboutique.nl verzendt, zelf dan wel via een derde, de geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk in volgorde van binnenkomst. Indien een product op voorraad is, bedraagt de gemiddelde levertijd in Nederland 1-2 hele werkdagen vanaf de besteldatum.

Als een levering niet of niet binnen de gemiddelde termijn kan plaatsvinden, bijvoorbeeld in geval dat de producten niet op voorraad zijn, wordt de consument daarover zo spoedig mogelijk bericht,

Vibeboutique.nl is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

9. RETOURNEREN & HEROEPINGSRECHT

De consument is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (laten) inspecteren.

Ten aanzien van producten die zijn gekocht in de webshop geldt dat retourneren van de producten aan de webshop zonder opgaaf van redenen is toegestaan. Dit binnen 14 dagen na aflevering van het product in kwestie, zijnde de bedenktijd. De consument kan het artikel via onze online retour procedure aanmelden, daarna retourneren en krijgt dan zijn geld terug. De kosten voor de retourzending zijn voor de consument.

Indien de consument van zijn herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid, gebruik heeft gemaakt, dan draagt vibeboutique.nl zorg voor een snelle terugbetaling maar in ieder geval binnen 14 dagen.

10. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De artikelen blijven eigendom van vibeboutique.nl tot het volledige factuurbedrag door de consument is voldaan.

De consument mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

11. GARANTIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Vibeboutique.nl staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Vibeboutique.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei directe of indirecte schadevergoeding aan de consument of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van vibeboutique.nl

Vibeboutique.nl geeft geen garantie op steentjes, pailletten, coatings etc. (Was deze kleding met de hand en binnenstebuiten. Ook wanneer het waslabel iets anders zegt.)

Indien vibeboutique.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.

Ondanks de constante zorg en aandacht die vibeboutique.nl aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Vibeboutique.nl behoudt zich het
recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.

De consument is gehouden vibeboutique.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen vibeboutique.nl mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de consument dienen te komen.

Het is mogelijk dat vibeboutique.nl op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Vibeboutique.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

12. OVERMACHT

In geval van overmacht is vibeboutique.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de consument na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de consument geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

13. INTELLECTUELE EIGENDOM

De consument erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, tekens, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij vibeboutique.nl, aan haar gelieerde bedrijven, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleidersproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Consument verplicht zich geen inbreukmakend gebruik te maken van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel.

14. PRIVACY

Door te bestellen geeft de consument gelijkertijd toestemming aan vibeboutique.nl zonodig de persoonsgegevens van de consument te gebruiken. Vibeboutique.nl gebruikt de gegevens van consument uitsluitend voorzover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienstverlening. De door de consument verstrekte persoonsgegevens worden zonder de toestemming van consument niet aan een derde partij verstrekt voor commerciële doeleinden.

De gegevens van de consument worden slechts bewaard voorzover dat noodzakelijk is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens door vibeboutique.nl worden verkregen en verwerkt. Naast het uitvoeren van de overeenkomst wordt hieronder verstaan het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met de consument.

Vibeboutique.nl zal de gegevens van de consument uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid.

15. TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van vibeboutique.nl is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

16. GESCHILLEN

De consument kan voor vragen en/of klachten mailen naar vibeboutique.nl klantenservice op het e-mailadres info@vibeboutique.nl Klachten worden doorgaans binnen 14 dagen behandeld. Indien dit om enige reden niet mogelijk is wordt de afnemer op de hoogte gesteld van de vertragingsduur.

17. BEDRIJFSINFORMATIE

Vibeboutique.nl is gevestigd op de Touwslagersbaan 11, 6602 AH te Wijchen en geregistreerd bij de kamer van koophandel te Arnhem onder nummer: 68657196

18. AFWIJKINGEN Vibeboutique.nl kan niet garanderen dat de kleuren van de artikelen precies hetzelfde zijn als de kleuren die op het computerscherm van de klant te zien zijn. Dit kan worden veroorzaakt door de beeldscherminstellingen op de computer van de klant.